حمیدرضا توسلی حجتی

مدیرعامل

حمیدرضا مشایخی

معاون سطح الارضی

فیروز دویران

معاون مالی و اداری

عسگر رحیمی مفرد

معاون بالادستی

سید مهدی باغستانی

مدیر طرح و برنامه

محی الدین ریاحی

مدیر سیستم ها و کیفیت

سوران احمدی زاده

مدیر بازرگانی و تدارکات

صدراله زحمتکش

مدیر امور حقوقی و قراردادها

هادی کریمی

رئیس رسانه و ارتباطات

محمدجمال اسدپور

سرپرست سلامت، ایمنی و محیط زیست

مجتبی محمدی

مدیر فن آوری و ارتباطات