چشم انداز  مأموریت

چشم انداز

شرکتی توانمند و ارزش آفرین در حوزه انرژی با محوریت توسعه منابع هیدروکربنی و رویکرد توسعه پایدار

بیانیه ماموریت

توسعه پروژه های بالادستی نفت و گاز در داخل و خارج از کشور با تاکید بر استفاده از توان و تجربه سرمایه انسانی، مدیریت پیمانکاران حرفه ای و تجارب به دست آمده در توسعه میادین پیچیده