اهداف و ارزش ها

  • مشتاق به چالش کشیدن
  • رضایت ذینفعان
  • تمامیت
  • کار تیمی و همکاری
  • به ایده های نوآورانه و پتانسیل فناورانه ایرانی احترام بگذارید
  • دقت و صحت
  • ارتقاء ایمنی