علی پولادی وندا

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا توسلی حجتی

نایب رئیس هیئت مدیره

فیروز دویران

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا میرگلوی بیات

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا مشایخی

عضو هیئت مدیره