پروژه های بهره برداری

در راستای تحقق اهداف طرح، پس از اتمام فعالیت­های توسعه‌ای، عملیات توليد و بهره­برداری از ميدان توسط شركت ملی نفت ايران به شركت مهندسی و توسعه سروك آذر واگذار گردید. لذا اين شركت با توجه به پيچيدگی‌های فراوان اين ميدان در بخش توسعه و توليد، سياست‌گذاری اصلی در خصوص مديريت توليد را راسا به عهده گرفته و با استفاده از تجارب نيروهای خبره خود،

راهبری عمليات توليد و بهره­برداری را تاكنون انجام داده است. در همين راستا قرارداد­های بهره‌‌برداری و توليد مورد نياز را به شرح زیر به پيمانكاران مربوطه واگذار نمود، كه توليد و نگاهداشت آن به صورت مستمر در حال انجام مي­باشد: